MÁY HỦY TÀI LIỆU GBC

mỗi trang
Máy hủy giấy DINO C22 (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy DINO C22 (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy DINO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

2,520,880 đ3,608,400 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy Dino star (Bộ Main) -30%

Máy hủy giấy Dino star (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy DINO tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

1,015,560 đ1,450,800 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC CX 25-36 230V (Bộ Dao) -30%

Máy hủy giấy GBC CX 25-36 230V (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

11,574,780 đ16,535,400 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC CX 25-36 230V (Bộ Main) -30%

Máy hủy giấy GBC CX 25-36 230V (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

17,362,170 đ24,803,100 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC CX 25-36 230V (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy GBC CX 25-36 230V (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

23,140,560 đ33,070,800 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC AUTO+600X (Bộ Dao) -30%

Máy hủy giấy GBC AUTO+600X (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

8,684,340 đ12,406,200 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC AUTO+600X (Bộ Main) -30%

Máy hủy giấy GBC AUTO+600X (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

13,026,515 đ18,609,300 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC AUTO+600X (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy GBC AUTO+600X (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

17,368,680 đ24,812,400 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC AUTO+300X (Bộ Dao) -30%

Máy hủy giấy GBC AUTO+300X (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

4,185,930 đ5,979,900 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC AUTO+300X (Bộ Main) -30%

Máy hủy giấy GBC AUTO+300X (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

6,278,895 đ8,969,850 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC AUTO+300X (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy GBC AUTO+300X (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

8,371,860 đ11,959,800 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC AUTO+130X (Bộ Dao) -10%

Máy hủy giấy GBC AUTO+130X (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

2,393,820 đ2,659,800 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC AUTO+130X (Bộ Main) -20%

Máy hủy giấy GBC AUTO+130X (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

3,191,760 đ3,989,700 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC AUTO+130X (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy GBC AUTO+130X (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

3,730,720 đ5,319,600 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC RLS32 (Bộ Dao) -30%

Máy hủy giấy GBC RLS32 (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

7,688,760 đ10,955,400 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC RLS32 (Bộ Main) -30%

Máy hủy giấy GBC RLS32 (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

11,503,740 đ16,433,100 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC RLS32 (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy GBC RLS32 (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

15,337,800 đ21,910,800 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC Swinglines CS30-36 (Bộ Dao) -30%

Máy hủy giấy GBC Swinglines CS30-36 (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

10,500,630 đ15,000,900 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC Swinglines CS30-36 (Bộ Main) -32%

Máy hủy giấy GBC Swinglines CS30-36 (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

15,370,950 đ22,501,350 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC Swinglines CS30-36 (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy GBC Swinglines CS30-36 (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

21,001,250 đ30,001,800 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC Shredder ShredMaster S206 (Bộ Dao) -10%

Máy hủy giấy GBC Shredder ShredMaster S206 (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

401,760 đ446,400 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC Shredder ShredMaster S206 (Bộ Main) -10%

Máy hủy giấy GBC Shredder ShredMaster S206 (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

602,640 đ669,600 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC Shredder ShredMaster S206 (Bộ Nhông) -10%

Máy hủy giấy GBC Shredder ShredMaster S206 (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

803,520 đ892,800 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp GBC RDS-2250 (Bộ Dao) -30%

Máy hủy giấy công nghiệp GBC RDS-2250 (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

3,170,350 đ4,510,500 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp GBC RDS-2250 (Bộ Main) -30%

Máy hủy giấy công nghiệp GBC RDS-2250 (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

4,736,025 đ6,765,750 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy công nghiệp GBC RDS-2250 (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy công nghiệp GBC RDS-2250 (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

6,314,700 đ9,021,000 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC Auto 60X (Bộ Dao) -10%

Máy hủy giấy GBC Auto 60X (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

1,565,190 đ1,739,100 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC Auto 60X (Bộ Main) -10%

Máy hủy giấy GBC Auto 60X (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

2,347,000 đ2,608,650 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC Auto 60X (Bộ Nhông) -30%

Máy hủy giấy GBC Auto 60X (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

2,434,740 đ3,478,200 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster X415 (Bộ Dao) -20%

Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster X415 (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

2,127,400 đ2,659,800 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster X415 (Bộ Main) -30%

Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster X415 (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

2,792,790 đ3,989,700 đ
MUA NGAY
Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster X415 (Bộ Nhông) -20%

Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster X415 (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

4,255,680 đ5,319,600 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC Cross Cut Shredder ShredMaster X308 (Bộ Dao) -10%

Máy hủy giấy GBC Cross Cut Shredder ShredMaster X308 (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

493,830 đ548,700 đ
MUA NGAY
 Máy hủy giấy GBC Cross Cut Shredder ShredMaster X308 (Bộ Main) -20%

Máy hủy giấy GBC Cross Cut Shredder ShredMaster X308 (Bộ Main)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

658,440 đ823,050 đ
MUA NGAY
 Máy hủy giấy GBC Cross Cut Shredder ShredMaster X308 (Bộ Nhông) -20%

Máy hủy giấy GBC Cross Cut Shredder ShredMaster X308 (Bộ Nhông)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

877,920 đ1,097,400 đ
MUA NGAY
Máy hủy giấy GBC ShredMaster PRO 66C (Bộ Dao) -30%

Máy hủy giấy GBC ShredMaster PRO 66C (Bộ Dao)

Nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền Máy hủy giấy GBC tại Việt Nam Hotline – 0918 976 522

4,954,700 đ7,077,300 đ
MUA NGAY

DANH MỤC SẢN PHẨM

MÁY IN SIÊU TỐC RISO

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

24/24

24/24 - 0918 976 522

SKYPE

SKYPE - 0918 976 522

ZALO

ZALO - 0918 976 522

Module sản phẩm 3

Fanpage Facebook

THỐNG KÊ

  • Đang online 54
  • Hôm nay 3,748
  • Hôm qua 3,976
  • Trong tuần 26,164
  • Trong tháng 131,906
  • Tổng cộng 7,356,810

Top

   (0)